Restauration des vitraux du donjon

Restauration des vitraux du donjon